תקנון חידון סושיאל מדיה

תקנון חידון סושיאל מדיה

תקנון לחידון ברשתות חברתיות: פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וטיקטוק ואתר Peteat

"שובר לרכישה במתנה"

 

1. מבוא

1.1 Peteat מפעילת אתר וחשבון הטיקטוק "peteat.online" מכריזה על חידון נושא פרסים, שיתקיים להלן באתר www.peteat.co.il ובטיקטוק peteat.online

1.2 ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.

1.3 המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977" (להלן: "ההיתר הכללי"), ויהיה כפוף להוראות תקנון זה.

1.4 ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת

2. כללי

2.1 בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה וכן את תנאי תקנון אתר Peteat (בשינויים המחויבים). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין (לרבות תקנון אתר Peteat), יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

2.2 בהשתתפות בחידון מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון החידון, וכן פוטר את Peteat מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם החידון, בלא יוצא מהכלל.

2.3 תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

3. פרשנות

3.1 בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.2 כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

4. הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

4.1 "החידון" או "המבצע" – החידון שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע ׳׳שובר לרכישה במתנה׳׳ לזכייה בפרס אחד (50 ש"ח / 100 ש"ח / 200 ש"ח), הנערכת על ידי עורכת החידון, בהתאם להוראות התקנון ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977.

4.2 "הפרס" – שובר לרכישה אצלינו בחנות, בסך הנקוב על השובר ובהתאם לקוד הקופון של השובר. לשימוש חד פעמי. הזוכה יוכל לבחור את המוצר שברצונו לרכוש עם השובר, בהתאם לתקציב הזכיחה של החידון. 

4.3 "משתתף" – משתתף בחידון הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 שלהלן והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.

4.4 "עורכת המבצע" – Peteat / פטאיט

4.5 "תקופת החידון" – 01.08.2032 - 01.09.2023.

5. אופן ההשתתפות בהגרלה והזכאים להשתתף בחידון

מבצע החידון מקנה את הזכות להשתתף בחידון בתנאים המצטברים להלן:

5.1 "מועמדים לזכייה בפרס" – המשתתפים אשר מלאו את פרטיהם בדף ההגרלה באתר או לחלויפן בטיקטוק ואשר מלאו אחר התנאים המפורטים בדף ההגרלה.

5.2 משתתף אשר נכנס לדף ההגרלה כמפורט לעיל, והזין פרטי קשר כנדרש ייחשב המשתתף כאילו הצהיר כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.

5.7 במידה וזכה המשתתף בפרס, מאשר לעורך החידון לפרסם את שמו ותמונה שלו.

6.2 עורכת החידון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

6.3 ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם באתר האינטרנט של "Peteat" או בטיקטוק peteat.online.

 

 

 

 

 

9.4 עצם ההשתתפות בחידון תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

9.7 עורכת החידון אינה מתחייבת להעניק לזוכנה את המוצרים שפורסמו בתמונת ההגרלה והמוצרים שיוכל לבחור הינם על בסיס מלאי קיים בלבד.

9.8 אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

10. אופן מימוש הפרס

10.1 עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בחידון בלבד.

10.2 עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או כל פגם ו/או איכותו ו/או ליקוי אשר

יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.

10.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.

10.4 הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או

אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל

שיתגלה.

12. הצהרות המשתתף

12.1 המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

12.2 בהשתתפותו במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

12.3 כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה.

12.4 המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או נותני הפרסים לרבות בגין המבצע.

 

14. אחריות

14.1 על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת החידון. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.

14.2 ההשתתפות במבצע נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בחידון ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

14.3 ויתר הזוכה בחידון על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בחידון זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

14.4 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת החידון מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת החידון, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים ו/או את הזוכה בחידון בכל סעד ו/או זכות.

14.5 עורכת החידון ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
הוספה לרשימת משאלותדפדוף ברשימת משאלותהסרה מרשימת משאלות
עגלת הקניות

העגלה שלך ריקה.

בחזרה לקניה

הוספת הערה להזמנהעריכת הערה
הוספת קופון

הוספת קופון

קוד הקופון יתעדכן בדף התשלום