תוכנית שותפים

תוכנית שותפים

 אוכל לכלבים איכותי ביותר מזון סופר פרימיום במשלוח עד הבית

תנאי שימוש – תוכנית השותפים

תוכנית השותפים של PETEAT מאפשרת לבעלי אתרי אינטרנט, בלוגים, קבוצות פייסבוק וכדומה שנבחרו על ידי PETEAT (“שותף/ים”), להפנות גולשים לאתר “www.peteat.co.il” ולהרוויח כסף מהפניה זו במידה ואותו גולש מבצע רכישה באתר, בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

 • כללי –
  • תנאי שימוש אלו (להלן: “תנאי השימוש“) חלים בעת השתיכותך לתוכנית השותפים (כהגדרתה להלן) בקשר עם אתר האינטרנט PETEAT בכתובת www.peteat.co.il (להלן: “האתר“) של חברת פטאיט בע"מ (להלן: “החברה“), שותפות המאוגדת תחת חוקי מדינת ישראל או כל חברה הקשורה אליה.
  • תנאי השימוש משנים ומבטלים כל תנאי או חוזה שיש לך כבר עם החברה. אם הינך פועל במסגרת תכנית השותפים עבור ובשם ישות משפטית אחרת כלשהי, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך להסכים ולקבל את תנאי שימוש אלו עבור הישות וכי ישות זו מסכימה לפצות אותך ואת PETEAT בגין הפרות של תנאי השימוש.
  • אנא קרא את תנאי השימוש בקפידה. על ידי השתתפות בתכנית השותפים הינך מאשר כי אתה כפוף לתנאי השימוש וכל התנאים הנכללים כמשתמע. היה ואינך מסכים עם תנאים אלו, אנא הימנע משימוש בתכנית השותפים.
  • לשם נוחות הקריאה, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. מקום בו נכתבו הדברים בלשון יחיד, הכוונה גם ללשון רבים וכן להיפך.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
  • החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 • תוכנית השותפים –
  • החברה מנהלת תכנית שותפים לפיה שותפים שהחברה התקשרה עמם יקבלו קישור ייחודי להם לצורך שיוך העסקאות המאושרות (כהגדרתן להלן) שהופנו דרכם לחשבונם המתנהל אצל החברה. בכפוף להוראות תקנון זה, השותפים יהיו זכאים לעמלה בגין רכישות שיבצע לקוח קצה שהגיע דרך פרסומיהם של השותפים (להלן: “תוכנית השותפים” ו/או “התכנית“).
  • החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובכפוף להוראות הדין, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את תכנית השותפים ו/או כל חלק ממנה, מבלי שהדבר יקים לשותף עילת תביעה כלשהי.
  • לכל שותף ייפתח קישור ייחודי במערכות החברה, שיכיל נתונים בדבר העסקאות המאושרות והעמלות שצבר. לשותף לא תהא גישה למערכות החברה.
  • רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת לכל עניין הקשור בתכנית השותפים, לרבות העמלות.
  • למען הסר ספק יודגש כי לשותף אין זכויות כלשהן בקשר ללקוחות הקצה אשר הופנו על ידו לחברה, לרבות בכל הקשור לרשימות לקוחות אלו, פרטי ההתקשרות שלהם וכד’ וכי החברה רשאית לפנות ולהתנהל ישירות מול לקוחות אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • השותף מתחייב כי ידווח לחברה על כל מאורע חריג ו/או חמור ו/או לא צפוי, אשר התרחש במסגרת פעילותו בתכנית השותפים, מיד עם התרחשותם.
  • השותף מתחייב כי יש באפשרותו להנפיק חשבוניות מס/קבלות כדין בגין תשלומי עמלה, כהגדרתה להלן. סעיף זה מהווה תנאי להשתיכותו של השותף לתוכנית השותפים.
  • החברה רשאית לסיים ו/או לקצר התקשרותה עם שותף מכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, על פי הדין החל, ולא תישמע או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
  • השותף מסכים כי במסירת כתובת הדוא”ל שלו הוא מאפשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם מוצרי ושירותי החברה בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו וכי ההודעות נשלחו אליו בהתאם לכל דין, לרבות בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) , התשמ”ב-1982 (“חוק התקשורת“). השותף מסכים כי משלוח הודעות של החברה לשותף (באמצעות הדוא”ל, הסלולארי, או דואר רגיל) בקשר לאמור אינם בבחינת “פרסומת” או “דבר פרסומת”.
 • עמלות –
  • שותף יהיה זכאי לעמלה בשיעור של 5% בתוספת מע”מ, מסך התשלומים ששילם לקוח קצה עבור עסקה מאושרת, בכפוף להוראות סעיף 4 זה (“העמלה“). החברה תהיה רשאית לשנות את גובה העמלה, גם ביחס לשותף ספציפי ולא באופן גורף, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על ידי מתן הודעה מוקדמת לשותף, בהתאם להוראות הדין.
  • שותף יהיה זכאי לעמלות רק אם (1) מסר לחברה את מלוא פרטיו האישיים, לרבות שמו ואמצעים ליצירת קשר עמו וכן את כל פרטי האתר או הבלוג או הפלטפורמה שהוא מנהל; (2) מילא אחר כל דרישות תנאי שימוש אלו.
  • השותף יהיה זכאי לעמלה בגין כל עסקה מאושרת, כהגדרתה להלן, אך ורק אם זו משויכת אליו על פי לינק ייחודי שנמסר לו על ידי החברה. שיעור העמלה הינו 5% וכפי שיתעדכן מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לאחר שהחברה הודיעה לשותפים בדבר השינוי באמצעות הודעת דוא”ל.
  • לעניין תנאי שימוש אלה “עסקה מאושרת” משמעותה רכישה בפועל של מוצר ו/או שירות של החברה ע”י לקוח קצה, אשר הופנה לחברה ע”י השותף ובלבד ש: (א) לקוח השתמש בקישור הייחודי שהוקצה לשותף על ידי החברה; ו-(ב) העסקה לא בוטלה מכל סיבה שהיא (לרבות ביטול יזום של הלקוח), לרבות בגין אי אישור אמצעי התשלום של לקוח הקצה ו/או אי קבלת אישור של צד ג’ כלשהו לביצוע העסקה.
  • התשלום עבור עמלות שנצברו לשותף יתבצע בתוך 30 ימים מתום החודש העוקב לחודש בו בוצעו עסקאות מאושרות שבגינן קמה לשותף הזכות לעמלות, בכפוף למגבלת תשלום הסכום המינימאלי, כמפורט בסעיף ‎4.10 להלן.
  • מודגש כי תהליך אישור העמלות הינו דינאמי. ייתכן כי עמלה שכבר אושרה לתשלום אך מועד תשלומה לא הגיע, תבוטל בגין ביטול עסקה של לקוח הקצה ו/או סיבות נוספות, כפי שמוזכר בתנאי השימוש, ולא תישמע או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.
  • החברה תשלם לידי השותף סכומי עמלות שנצברו לזכותו, אך ורק אם חצו סכומים אלו את סך ₪300 (“הרף המינימלי“). סכומי עמלות שלא עברו את הרך המינימלי לתשלום, “ייגררו” אוטומטית לחודש העוקב.
  • גם במידה ועברו סכומי העמלות את הרף המינימלי לתשלום, השותף יוכל עפ”י בקשתו, לדחות את תשלומי העמלות ולצבור אותם לתשלום בחודש העוקב וזאת ע”י הודעה מראש לחברה בכתובת הדוא”ל שצוינה בסעיף ‎4.8 לעיל.
  • למען הסר ספק שותפים אינם רשאים לאחד חשבונות או להעביר בין חשבונותיהם עמלות על מנת לעמוד ברף המינימאלי או מכל סיבה אחרת. כמו כן, היה ובוטלה חברותו של השותף בתוכנית מכל סיבה שהיא, לרבות עפ”י בקשתו של השותף, ובאותו מועד יתרת העמלה בחשבונו של השותף הייתה נמוכה מהרף המינימאלי, לא יהיה השותף זכאי להחזר סכום זה והוא יגבה ע”י החברה.
  • תשלומי העמלה יבוצעו באמצעות העברה בנקאית כנגד הנפקת חשבונית מס / קבלה כדין והחברה תנכה מכל תשלום כאמור מס במקור בהתאם לחוק.
  • בוטלה העסקה עם לקוח הקצה מכל סיבה שהיא, יהיה השותף מחויב בהחזר העמלה שקיבל (ככל שקיבל) לחברה מיד עם דרישתה הראשונה וככל שהעמלה טרם שולמה החברה תהיה זכאית לנכות עמלה זו מחשבונו של השותף. היה ובוטלה חברותו של השותף בתוכנית השותפים והשותף מחויב בהחזרי עמלות, הוא ישיב לחברה את סכומי העמלות מיד עם דרישתה הראשונה לכך.
  • מובהר בזאת כי השותף אינו זכאי והחברה לא תשלם לשותף כל תשלום נוסף מעבר לעמלות הנקובות בתכנית השותפים, מכל סיבה שהיא, והשותף מתחייב שלא לדרוש כל תשלום נוסף למעט מקרים בהם הוסכם במפורש, מראש ובכתב אחרת.
 • פרטיות –
  • בעצם מסירת פרטים על ידי השותף במסגרת תכנית השותפים או מתן גישה למידע או כל תוכן אחר (“המידע“), כל שותף מסכים כי ייעשה שימוש במידע לצורך ניהול תוכנית השותפים, לרבות לצורך יצירת קשר עם השותף ו/או לצורך תשלום העמלה. שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות בשל פעילות זו.
  • לא חלה על השותף שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה (אולם אם אותו שותף יימנע מלמסור מידע זה – הוא לא יוכל לקחת חלק בתכנית השותפים), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו. החברה לא תמסור את פרטי השותף לצדדים שלישיים, אלא אם תידרש לעשות כן על פי דין.
 • סימני מסחר וקניין רוחני –
  • החברה שומרת ותשמור על כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים, בעיצוב כל מודעה, באנר או פרסום אשר החברה מעמידה לרשות השותף (“עיצובי החברה“).
  • סימן המסחר PETEAT ושאר שמות מוצרים ושירותים, סימנים מעוצבים וסיסמאות המופיעים באתר החברה, הינם סימני המסחר של החברה או של צדדים שלישיים ולשותף לא תהא כל זכות בקשר עמן.
  • סימני המסחר של החברה אינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאת החברה או מאת בעל סימן המסחר המתאים אלא אם כן משולבים בעיצובי החברה.
  • השותף לא ישנה את עיצובי החברה ישתמש בהם בשיווק עצמאי שלו שלא במסגרת תוכנית השותפים, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה. השותף לא יעשה שימוש בכל תוכן המוגן בזכויות יוצרים ו/או תמונות ו/או מלל מתוך אתרי האינטרנט של החברה, מלבד עיצובי החברה ללא אישור. מראש ובכתב מהחברה.
  • השותף מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.
 • שימוש חוקי והולם בתכנית השותפים –
  • השותף מתחייב לפעול במסגרת תוכנית השותפים באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תנאי השימוש וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, השותף מתחייב כי לא יעשה שימוש בתכנית השותפים לצורך או באופן אף אחד מאלה:
   • שימוש לרעה בזכויות אשר ניתנו לשותף במסגרת התוכנית;
   • פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, או תוכן שיש בו איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או הינו תוכן בלתי ראוי, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;
   • התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזור סיסמאות, הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או כל שיטה אחרת;
   • ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של מפיץ אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו מפיץ או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;
   • פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965;
   • פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;
   • שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות “וירוס”, “סוס טרויאני”, “רוגלה”, או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה -1995;
   • הפצה של מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא שאינה למוצרי ו/או שרותי החברה;
   • הפצה אסורה של דואר אלקטרוני בניגוד לחוק התקשורת ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש;
   • שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתרים המפרסמים את מוצרי החברה ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המפרסמים את מוצרי החברה באופן מלאכותי ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגים או אחרים על העמלות להן זכאי השותף;
   • הצעת גמול ישיר או עקיף כלשהו ללקוחות הקצה או כל צד ג’ אחר בעבור הקלקה על פרסומות של מוצרי החברה;
   • פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם;
  • בכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו, לרבות כלל ההוראות הנוגעות לדיוור ישיר של חומר פרסומי (“חוק הגנת הפרטיות“), וכן להוראות חוק התקשורת, השותף מתחייב לפקח על התכנים והפרסומים של מוצרי ו/או שירותי החברה המועלים על ידו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה השותף.
  • במקרה של חשש להפרת הוראות תנאי השימוש על ידי השותף תהא רשאית החברה להשהות ו/או לבטל את השתתפות השותף בתכנית לאלתר וכן לחלט את הסכומים אשר נצברו בחשבונו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.
 • אחריות ושיפוי –
  • החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בתכנית השותפים ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
  • החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני. החברה אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות האתר, ככל שתהיינה. לפיכך ברור לשותף כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם.
  • השותף אחראי לוודא כי המוצר ו/או השירות שפרסם עדיין ניתנים לרכישה באתר, החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם של אלו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו לשותף כתוצאה מכך.
  • תכנית השותפים מוענקת כפי שהיא (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבה ו/או לאיכותה ו/או להתאמתה לצרכי השותף או לשימוש מסוים. קרי, על החברה לא חלה אחריות מכל סוג שהוא על טיב תוכנית השותפים או איכותה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או כל מי מטעמה, בכל הקשור לתכנית השותפים, מוגבלת לעלות העמלה לה היה זכאי השותף בחודש האחרון הרלוונטי.
  • השותף מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג’, בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של השותף בקשר לתכנית השותפים, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות השותף על פי תנאי השימוש או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או חוק התקשורת ו/או חוק הפרטיות.
 • כללי –
  • השותף מצהיר כי אין מבחינתו כל מניעה, איסור או מגבלה, בין על-פי דין ובין על-פי הסכם, מלבצע הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש, וכי אין לשותף צורך בקבלת כל אישור ו/או הסכמה או בהתקיימות תנאי כלשהו לאישור תנאי השימוש על ידו.
  • אין בהתקשרות בין החברה לבין השותף בכדי ליצור יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד, ו/או יחסי נציגות בינו לבין החברה או מי מטעמה וכפועל יוצא אין השותף רשאי ליתן מצגים כלשהם בשם החברה ללא אישורה מראש ובכתב.
  • השותף אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תנאי השימוש לכל גורם אחר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
  • כל הודעה, אשר תשלח החברה לשותף לפי הכתובת שמסר לה ו תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה השותף מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.
  • מוסכם בזאת כי כל סכסוך העולה או קשור לתנאי השימוש יוכרעו על ידי בוררות בבית המשפט בתל-אביב, ישראל. 
  • תנאי השימוש ניתנים לשינוי בכל עת ע”י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן החברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי השימוש באתר ו/או את מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תנאי שימוש באתר מעודכנים בהתאם, ונוסח תנאי השימוש באתר כפי שהם מפורסמים באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
  • להצטרפות אנא שלחו מייל ל: hi@peteat.co.il או הירשמו בלינק הזה.

אוכל לכלבים מומלץ | מזון כלבים איכותי

אוכל לכלבים גדולים וקטנים משלוחים  לכל הארץ אוכל לכלבים איכותי ביותר מזון סופר פרימיום במשלוח עד הבית
ישנם כל כך הרבה מותגים של מזון לכלבים שדי מבלבל לדעת מהו המזון הטוב ביותר לכלב.
אנחנו בפטיט בחרנו לעבוד עם חברת פרו נוטרישן הצרפתית בעלת ניסיון של למעלה מ-50 שנה בתזונה איכותית לכלבים ולחתולים, ובחרנו מתוך ניסיון אישי את
האוכל הטוב ביותר עבור הכלב שלנו ושלכם.

אנחנו בפטיט מכירים את כל האוכל לכלבים שיש בשוק ואכן יש המון מזון כלבים איכותי וגם המון מזון לכלבים פחות איכותי.
לכל מותג יש מוצרי מזון סופר פרימיום ומוצרים זולים יותר.
לכן בחרנו לעבוד עם פרו נוטרישן פרסטיז שהוא מזון סופר איכותי ומומלץ לכלבים.
מותג המזון לחיות המחמד בעל ניסיון רב במחקר תזונה וייצור מזון לכלבים למעלה מ-50 שנה.

מזון איכותי לכלבים משפיע מאוד על חיי הכלב ועל רמות האנרגיה והבריאות
הכללית  הפרווה והעור של הכלב וכן כמובן גם על החניכיים והשיניים.

מומלץ לתת לכלב בעיקר מזון יבש מגוון לדוגמא : אוכל לכלבים עם סלמון המבוסס על דג, אוכל לכלבים עם בשר כבש, עוף,ברווז,ארנבת וכן הלאה.

במידה והכלב שלכם רגיש למזון מסוים ואו עם בעיות בריאותיות יש לנו מזון
לכלבים שמותאם מגוון של הבעיות של הכלב כמו: כליות, רגישות בעור , בעיות
משקל
, חיזוק עצמות וכן הלאה כאן ניתן למצוא את המזון לכלבים בעלי בעיות
רפואיות :

לכלבים ישנם מספר שלבי התפתחות

גורים שזה אומר עד גיל שנה

כלבים בוגרים זה בדרך כלל עד גיל 7 שנים

וכלבים מבוגרים מגיל 7 שנים ומעלה

חשוב לתת לכלב שלך את המזון המתאים הן לגיל הכלב והן לסוג הכלב כלומר כלב מגזע קטן או כלב מגזע גדול

כלבים מגזע קטן לדוגמא:

איך בוחרים אוכל לכלב?

לפני שבוחרים אוכל לכלב יש להתחשב בדברים הבאים:

לבחור אוכל שמותאם לגיל הכלב ומשקל הכלב:

גור (פאפי) 0-12 חודשים.

בוגר (אדולט) 1-7 שנים.
מבוגר (סניור) 7 שנים ומעלה.

יש לבחור אוכל שמותאם לסוג הכלב:

לדוגמא:

כלב גדול - רועה גרמני, לברדור, בוקסר,

כלב קטן - ציוואוה, פומרניאן, פינצ'ר, פקינז וכודמה

האוכל של הכלב נקרא גם בשמות שונים:

 

פאפי - מזון לגורים. מזון שמתאים לכל הגורים

מיני פאפי - מזון לגורים מגזע קטן. מזון שמתאים לכל הגורים.

אדולט - מזון לכלבים בוגרים מגיל שנה עד 7 שנים לדוגמא לברדור רועה גרמני וכדומה.

מיני אדולט - זה אוכל לכלבים בוגרים אך מגזע קטן כמו ציוואוה או פומרניאן או פינצ'ר וכדומה.

 

חשוב לדעת מהם הרכיבים במזון הכלב:

מה כמות החלבונים

מה כמות השומנים

הרכיבים השונים

 

מזון מומלץ לגורים

מזון מומלץ לגורים מגזע קטן

מזון מומלץ לכלבים בוגרים מגזע קטן

מזון מומלץ לכלבים בוגרים מגזע גדול

מזון מומלץ לכלבים מבוגרים

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
הוספה לרשימת משאלותדפדוף ברשימת משאלותהסרה מרשימת משאלות
עגלת הקניות

העגלה שלך ריקה.

בחזרה לקניה

הוספת הערה להזמנהעריכת הערה
הוספת קופון

הוספת קופון

קוד הקופון יתעדכן בדף התשלום